Març 27, 2023

ajuntamentdaltvila

Controls de velocitat als carrers de la ciutat

Mitjançant el present, la Policia Local d’Eivissa informa als ciutadans del municipi i als visitants, que dins de les competències específiques de vigilància del trànsit, i de manera més general dins les tasques de millora de la seguretat viària, es duen a terme, de manera regular, controls de velocitat, tant estàtics com dinàmics, als principals carrers de la ciutat, especialment a les avingudes i a la via de circumvalació E-10.

Edicte

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, amb CIF R-2800159B, ha sol·licitat permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de CENTRE DE REUNIÓ, a ubicar al C/ del TINENT GENERAL GOTARREDONA, núm. 7, local 1, amb aforament de 98 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. DAVID BERLANGA RUBIO.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient al departament d'Obertures d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a:
· Edicte oficial en pdf

Exp. 1432/2015 d'Obertures i exp. 1263/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
PUNTO FA SL, amb CIF B-59088948, ha sol·licitat llicència d'obres per a REFORMA DE LOCAL COMERCIAL, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor de COMERÇ AL DETALL DE MODA I COMPLEMENTS a ubicar a l' AV. de Santa Eulària des Riu, núm. 1, amb aforament de 208 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. FCO. JAVIER BELTRÁN NÚÑEZ, amb núm. de visat 137578/0002 de 15/01/2015.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a:
· Anunci oficial en pdf

Exp. GES 4763/2015 d'Obertures i exp. 2114/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
OCEAN LEISURE SOLUTIONS SL, amb CIF B-57764623, ha sol·licitat llicència d'instal·lació i obres per a la REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE L'HOSTAL 1* anomenat "HOSTAL LA MARINA", ubicat al c/ de BARCELONA, núm. 7, amb aforament de 121 persones (59 persones planta baixa), es segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat

Exp. 4324/2015 d'Obertures i exp. 1473/2015 d'Urbanisme

ANUNCI

AKIRA 2014 EIVISSA SL, amb CIF B-87083739, ha sol·licitat llicència d'obres per a reforma interior de local, per a l'activitat permanent innòcua de BAR - RESTAURANT, a ubicar al c/ DE LA SANTA CREU, núm. 10, amb aforament de 18 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat

Enllaç a:
Document oficial