Octubre 21, 2021

ajuntamentdaltvila

Requeriment d'esmenes convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge 2021

Als efectes de resoldre el procediment de concessió de subvencions, es requereix a les persones indicades per que en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà del dia de publicació d’aquest requeriment d’esmena en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, emplenin els extrems requerits de les seves sol·licituds i facin arribar a aquest Departament la documentació que es relaciona en l’Annex 1, d’acord amb l’article 7 de les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria. Data de publicació en seu electrònica: 15 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Requeriment d'esmena en pdf

Llegeix més...

Decret requeriment esmenes ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa curs 2020/2021

Requerir a les persones interessades, d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. Data publicació seu electrònica: 8 d'octubre de 2021.

Enllaç a:
· Decret en pdf

Llegeix més...

Proposta de valoració provisional premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria de Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021 per a l´exercici 2021.

Es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació en seu electrònica: 7 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional Premis en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de subvencions en matèria d'Esports per l'any 2021

Amb data 24 de juny de 2021 s'ha publicat en el BOIB l'extracte de la convocatòria de les subvencions del Patronat Municipal d'Esports per al manteniment d'entitats esportives.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al dia 8 de juliol i es realitzarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Patronat Municipal d'Esports.

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
24
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3