Febrer 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci exposició Bases reguladores mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2019 (Decret 2019-2041), les Bases reguladores per a l’adjudicació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, queden exposades al públic a la seu electrònica municipal: http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 29 de març de 2019
La regidora delegada de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven

Anunci exposició Bases parades de venda ambulant als mercats ocasionals 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2019 (Decret 2019-1034) les Bases reguladores per a l’autorització de parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2019, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’a Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Anunci exposició Bases reguladores d'OVP per a la instal·lació d’activitats itinerants 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2019 (Decret 2019-1033) les Bases reguladores de l’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’activitats itinerants per a l’any 2019, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.