Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. APER 473-28254/14-GEST.10170/2014 i exp. D'Urbanisme 5668/14/2014

ANUNCI

Publicat el 15 de gener de 2015

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S0733001B, ha sol·licitat llicència d'obres i la sol·licitud de permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA A L'EDIFICI DE PISCINES ES RASPALLAR (Activitat amb llicència de funcionament de data 08.10.2003 per piscina segons exp. 337/97) a ubicar al c/ DE SA BLANCADONA, segons projecte redactat pels Arquitectes Sr. Fernando Mari Serra i Sr. Luis Gascon Folque i pel enginyer Sr. Antonio Mari Ribas.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a anunci en PDF