abril 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci aprovació bases reguladores parades de venda al mercat Ses Figueretes 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2019 (Decret 2019-2709) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al mercat periòdic de Figueretes per a l’any 2019, queden exposades al
públic, al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal https://eivissa.sedelectronica.es.
Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 2 de maig de 2019

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven

Convocatòria de 12 parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de 12 parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2019 (Decret 2019-2041) s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: dotze (12 ) parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. Data de publicació en seu: 9 d'abril de 2019
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol.licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat M-232, que consta com Annex I de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

Eivissa, 3 d’abril de 2019
Sgt: Gloria Corral Joven
Regidora Turisme, Comerç i Mercats

Anunci exposició Bases reguladores mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2019 (Decret 2019-2041), les Bases reguladores per a l’adjudicació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, queden exposades al públic a la seu electrònica municipal: http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 29 de març de 2019
La regidora delegada de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven