Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Publicat el 10-02-2015

Exp. 5159/2014 d'Obertures i exp. 5134/2014 d'Urbanisme

ANUNCI

CORRILLOS SCP, amb CIF J-57617862, ha sol·licitat llicència d'obres per a AMPLIACIÓ DE UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de CENTRE D'EDUCACIó INFANTIL DE PRIMER CICLE a ubicar al VIA PÚNICA, núm. 14, porta 1, amb aforament de 95 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. MANUEL DOMENECH GAMITO, amb núm. de visat 136712/0002.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a anunci en PDF