abril 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Creació d’una zona habilitada per a cans a la costa del terme municipal d’Eivissa

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d’Eivissa durant tot l’any, al tram de costa entre el carrer de Benirràs fins final del terme  municipal d’Eivissa.
En aquesta zona s’han de respectar les següents normes de conducta:
* L’accés fins a la zona permesa s’ha de fer amb el ca fermat.
* El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l’animal en regla.
* El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l’animal.
* L’animal sempre ha d’estar controlat pel seu propietari/ària.
* Els cans potencialment perillosos han d’anar controlats i portar morral.
* Els excrements s’han de replegar i dipositar a les papereres.
* No es pot destorbar la resta d’usuaris/àries.

A la resta de platges es permet la presència de cans al llarg de l’any a excepció dels caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31 d’octubre, on la circulació i permanència d’animals a la platja està totalment prohibida.

Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d’Eivissa i l’Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar de 751 euros fins a 3.000 euros.

Zona per a cans ses Figueres

Anunci aprovació provisional modificació Ordenança General de Recaptació de Tributs i altres ingressos de Dret Públic

El Ple de aquest Ajuntament de data 28 de juny de 2021, ha aprovat provisionalment la modificació de la Ordenança General de Recaptació de Tributs i altres ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament d’Eivissa, de conformitat amb els articles 17 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini, l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències de Gestió Tributària ubicades a la Planta Baixa de l'edifici CETIS ubicat al C/ Canaries núm. 35, de 10 a 14 hores, i el text íntegre de l’ordenança aprovada provisionalment, es podrà consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, de conformitat i als efectes previstos a l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovada l’ordenança General de Recaptació de Tributs i Altres Ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament.

Anunci aprovació Padrons Fiscals 2021

Havent-se aprovat els Padrons Fiscals corresponents a l'exercici de l'any 2021, relatius a:
· IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
· IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
· IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
· IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
· TAXA RECOLLIDA FEMS HABITATGES I COMERÇOS
· TAXA ENTRADA VEHICLES HABITATGES I COMERÇOS
· TAXA SERVEI CLAVEGUERAM
· IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

S'exposa al públic perquè durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, puguin examinar l'expedient a les Oficines Municipals del C/ Canàries núm. 35, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Llista provisional d'adjudicació de les parades de venda al Mercat de Nadal 2020-2021

Les persones sol.licitants disponsen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa les observacions o reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presenti cap reclamació dins del termini de presentació, la llista provisional s'entendrà automàticament elevada a definitiva. (Data publicació: 26 d'octubre de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Informació pública sobre la versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi d’Eivissa (PMUS) i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE)

Anunci referent a la informació pública sobre la versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi d’ Eivissa (PMUS) i l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) .

En compliment del que estableix l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de decembre , d’avaluació ambiental i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública la versió inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi d’Eivissa (PMUS) junt amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), que inclou resum no tècnic, durant un termini de quaranta i cinc dies hàbils comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, perquè totes les persones interessades puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.

La documentació que es correspon amb la versió inicial del PMUS i EAE són a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa:
https://eivissa.sedelectronica.es/board

I als següents enllaços:
· PMUS en pdf
· AEA en pdf