Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2019 , i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis de Cr Canàries 35, trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 18 de novembre de 2019
Sgt Estefanía Torres Sánchez
Regidora Delegada d'Hisenda