Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de 12 parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2019 (Decret 2019-2041) s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: dotze (12 ) parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. Data de publicació en seu: 9 d'abril de 2019
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol.licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat M-232, que consta com Annex I de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

Eivissa, 3 d’abril de 2019
Sgt: Gloria Corral Joven
Regidora Turisme, Comerç i Mercats