Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva i sorteig parades de venda ambulant al mercat artesanal periòdic del Port 2019

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf
· Acta del sorteig en pdf

------------------------------------------------------------------
Llista provisional parades de venda ambulant al mercat artesanal periòdic del Port 2019 


Enllaç a:
· Llista provisional en pdf (publicada 17 de maig de 2019)

--------------------------------------------------------------

Convocatòria adjudicació parades de venda ambulant al mercat artesanal periòdic del Port 2019
De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant al mercat artesanal periòdic del Port, aprovada per Decret d’Alcaldia de data 4 d’abril de 2019 (Decret 2019-2268), s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: 40 parades al Mercat del Port
2. Termini de presentació de les sol·licituds: 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. (Data publicació: 11 d'abril de 2019)
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (c/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha de presentar segons model normalitzat M-123, que consta com a Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

Eivissa, 9 d’abril de 2019

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven