Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Enllaç a:
· Llista definitiva parades pl. des Parc

---------------------------------------
Llista provisional de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc
S'atorga a les persones ressenyades un termini de deu (10) dies hàbils per al·legar i/o  aportar la la documentació indicada. Una vegada finalitzat el termini es publicarà el llistat definitiu. (Data de publicació: 23 d'abril de 2018).

Enllaç a:
· Llista provisional parades pl. des Parc


---------------------------------------
Anunci autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc
De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 26 de febrer 2018 (Decret 2018-1142), s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: 12 parades de venda ambulant
2. Termini de presentació de les sol·licituds: del 3 al 12 d’abril, ambdós inclosos
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (plaça d’Espanya, 1 o SAC c/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha de presentar segons model normalitzat M-232, que consta com a Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

Eivissa, 26 de març de 2018
La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven