Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI

Havent-se aprovat per Decret d'Alcaldia de data 05 d’abril de 2022, (Decret 2022-3134) i Decrets d’Alcaldia de data 06 d’abril de 2022, (Decret 2022-3136 i Decret 2022-3137) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port per a l’any 2022, queden exposades al públic, al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 08 d’abril de 2022
La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Dessiré Ruiz Mostazo.