Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Concessió definitiva de parades del mercat de Nadal 2021-2022

Enllaç a:
· Decret de concessió definitiva en pdf

----------------------------------------
Proposta concessió provisional de parades del mercat de Nadal 2021-2022

Les persones sol.licitants disponsen d’un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa les observacions o reclamacions que estimin oportunes.

Data de publicació en seu electrònica: 10 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

----------------------------------------
Concessió de parades del mercat de Nadal 2021-2022

Procediment per a la concessió de parades del mercat de Nadal que se celebrarà al passeig de Vara de Rey, des del 3 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022, amb l'especificació dels requisits que han de complir les persones sol·licitants, la documentació que han de presentar, la forma i termini de presentació de les sol·licituds, els criteris per a la concessió, així com les obligacions de les persones concessionàries.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds de concessió de parades és de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà del dia de la publicació d’aquestes bases en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa. No s’admetrà a tràmit cap sol·licitud de concessió de parades que s’hagi presentat fora d’aquest termini, sigui amb anterioritat o amb posterioritat. Data de publicació: 15 d'octubre de 2021.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Tràmit a la seu electrònica