Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d’Eivissa durant tot l’any, al tram de costa entre el carrer de Benirràs fins final del terme  municipal d’Eivissa.
En aquesta zona s’han de respectar les següents normes de conducta:
* L’accés fins a la zona permesa s’ha de fer amb el ca fermat.
* El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l’animal en regla.
* El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l’animal.
* L’animal sempre ha d’estar controlat pel seu propietari/ària.
* Els cans potencialment perillosos han d’anar controlats i portar morral.
* Els excrements s’han de replegar i dipositar a les papereres.
* No es pot destorbar la resta d’usuaris/àries.

A la resta de platges es permet la presència de cans al llarg de l’any a excepció dels caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31 d’octubre, on la circulació i permanència d’animals a la platja està totalment prohibida.

Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d’Eivissa i l’Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar de 751 euros fins a 3.000 euros.

Zona per a cans ses Figueres