Febrer 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Llista provisional aspirants admesos i exclosos noves proves per a l'obtenció del Permís Municipal de Conductor d'Autotaxi

Llista provisional de persones admeses i excloses per les proves per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'autotaxi a la convocatòria de juny 2022

Es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local d’Eivissa, el dia 27 de juny de 2022, de 09.00h a 14.00 h, i que tindrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Anunci aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 12 d’abril de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

I en compliment del que es disposa en l’article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini, l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Aixi mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://eivissa.sedelectronica.es ]. Si transcorregut dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord. (Anunci BOIB Núm. 056 - 28 / abril / 2022)