Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Segons l'article 3 de les Bases s'informa de la data dia 2 de maig i horaris de les reunions esmentades al llistat al punt Segon, per tal d'organitzar el muntatge, que són d'obligada assistència.

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

--------------------------------------------
Llistats provisionals d'admesos i d'exclosos parades de venda de productes alimentaris i artesans Illes Pitiüses al mercat Eivissa Medieval 2022

Les persones sol.licitants disponsen d'un termini de 5 dies, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida al llistat anterior i/o a efectuar les observacions o reclamacions que estimin oportunes.
Data de publicació: 6 d'abril de 2022

Enllaç a:
· Llistes provisionals en pdf

--------------------------------------------
Bases per a la concessió de parades de venda de productes alimentaris i artesans de les Illes Pitiüses al mercat Eivissa Medieval 2022

Termini: del 14 al 25 de març de 2022 (inclosos)

Lloc de presentació:
-Presencialment, al Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: en les oficines del SAC, c. de Canàries, núm. 35, en horari de 8.30 h fins a les 14.00 h de dilluns a divendres, tot això sense perjudici del que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
-Electrònicament, a la Seu electrònica del l’Ajuntament d’Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es). És necessari disposar d’identitat electrònica (certificat digital o clave).

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Tràmit a la seu electrònica