Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci publicació decret constitució borsa de treball de subaltern/a MACE

Enllaç a:
· Decret constitució en pdf

---------------------------
Acta resolució al·legacions a valoració mèrits constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta resolució al·legacions a valoració mèrits borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------
Acta entrevistes i valoració mèrits constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta entrevistes i valoració mèrits borsa de treball de subaltern/a per al MACE

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------
Acta resolució al·legacions i data entrevistes constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta resolució al·legacions i data per a la realització de les entrevistes borsa subaltern/a al MACE

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------
Anunci esmena Acta obertertura de sobres i resultats primer exercici borsa subaltern al MACE

Rectificar l’error comès i corregir la llista de persones que han superat el primer exercici de la fase d'oposició:

Enllaç a:
· Anunci d'esmena en pdf

--------------------------------
Acta obertura de sobres i resultats primer exercici constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta obertura de sobres i resultats primer exercici borsa subaltern MACE

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Decret llista definitiva persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de subaltern al MACE

Enllaç a:
· Decret en pdf

----------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 5 de març de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021.
Termini d'inscripció: Del 27 de gener de 2021 al 9 de febrer de 2021

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

Telemàticament a la seu electrònica del MACE: https://mace-eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Bases al BOIB en pdf