abril 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 1/2017

"Les obres de domolició de l’edifici Santa Margarida Sud"

ASSUMPTE: "OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO SANTA MARGARITA SUR».
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura del sobre B oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica, per al proper dia 6 d’octubre de 2017 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

Enllaç a:
· Convocatòria mesa

Llegeix més...

Exp. Núm 1/2011

"Construcció 25 habitatges de protecció oficial"

Procediment: Negociat sense publicitat
Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la contractació de la direcció de l'execució d'obra i coordinació de segurita i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un edifici de 25 habitatges de protecció oficial situades en el carrer de Sa Torre Blanca número 10 del Passeig Marítim, en data 29 de març de 2011 s'ha adjudicat provisonalment dita direcció a l'oferta presentada pels arquitectes tècnics Sres. Mario Morales Rodés i Joan Francesc Marí Ferrer per un import de 40.000 € IVA inclòs.

Expt. Núm 2/2010

"Construcció 14 habitatges de protecció oficial"
Procediment:
Negociat sense publicitat

Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la contractació de la direcció de l'execució d'obra i coordinació de segurita i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un edifici de 14 habitatges de protecció oficial situades en el carrer d'Aubarca en la Parcel·la 19 del Polígon 7/8 de Can Cantó, en data 15 de desembre de 2010 s'ha adjudicat provisonalment dita direcció a l'oferta presentada per l'arquitecte tècnic Sr. Xavier Martínez Flores per un import de 27.730 € IVA inclòs.

Exp. Núm. 1/2010

Licitació execució obres de 14 habitatges HPO i garatge comunitari a Can Cantó.

Nota a 9 de setembre de 2010:
Adjudicació definitiva:
El Consell d'Administració de IMVISA del dia d'avui s'ha acordat adjudicar definitivament per a la construcció de les 14 VPO de Can Cantó a l'Empresa Ferrovial Agroman SA. per un import de 1.236.834 €.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 30 de juliol de 2010: Adjudicació provisional
En el dia d'avui s'ha reunit la taula de contractació per a la apertura de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores al concurs per a l'adjudicació mitjançant procediment obert del contracte d'execució de obres del establiment de 14 VPO i garatges per a venda de preu general, a la parcel·la 19 del Polígon 7/8 de Can Cantó en el carrer d'Aubarca-Es Cubells en el municipi d'Eivissa, publicat al BOIB nº 87 de 10 de juny de 2010.
 
La taula de contractació una vegada feta la baremació corresponent ha acordat adjudicar provisionalment aquesta obra a la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A. per un import de 1.236.834 €, així mateix, el termini proposat per a la execució de l'obra ha estat 11 mesos desde la formalització del contracte.
 
Aquest projecte ha estat redactat pels guanyadors del concurs d'idees "Corn de la Mar" format pels arquitectes Christian Pons Piris i Antoni Castell Salvà.

-------------------------------------------------------------------------
Al BOIB nº 87 de 10/06/2010 Secció VII Anuncis Particulars, s'ha publicat el termini per presentar ofertes per a la construcció de la nova promoció de 14 HPO a Can Cantó.

Enllaç a:
· Anunci BOIB nº 87 de 10/06/2010
· Plec prescripcions tècniques
· Plec condicions particulars
· Quadre resum de la promoció

Exp. Núm. 5/2009

En el Consell d'Administració del dia 11 de gener de 2010 es va acordar adjudicar definitivament el contracte d'execució d'obres de l'establiment de 30 habitatges, garatges i trasters d'HPO per a venda de preu general, a la parcel·la núm. 15 del Polígon 7/8 de Can Cantó al carrer des Jondal a l'entitat Ferrovial Agroman S.A com a autora de la proposició econòmica més avantatjosa de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques que obra a l'expedient, i per la quantitat de 2.347.926,17 € IVA exclòs.

Enllaç a:
Acta

-------------------------------------------------------- 
Plecs de condicions particulars i prescripcions tècniques per a la licitació de la construcció de 30 habitatges de Protecció Oficial a Can Cantó.

Data de Publicació: 24/10/2009
BOIB: nº 156 de 24 d'octubre

Enllaç a:
· Plec de condicions particulars
· Plec de prescripcions tècniques
· Quadre resum de contractació
· Quadre resum de la promoció

Fotomuntatge de la promoció:

Fotomuntatge VPO Can Cantó

Expedients adjudicats IMVISA
Nombre d`articles:
5
Expedients nous IMVISA
Nombre d`articles:
1