Febrer 28, 2020

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça d’inspector de la Policia Local (termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions). Data publicació seu: 26 de febrer de 2020

Enllaç a;
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Acta valoració provisional 3a prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació al resultat atorgat, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
5
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
22
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10