abril 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Llista provisional persones aspirants admeses i excloses borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci llista provisional persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la Comissió de Valoració i data de realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per a la realització del exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 24 d’abril de 2021 a les 10:30 hores, al IES Sa Colomina (C/ Vicent Serra i Orvay, 40).
Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicaciço: 16 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021.

Termini presentació: del 16 al 29 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
35
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
13