abril 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021.

Termini presentació: del 16 al 29 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021.

Termini sol·licituds: 22 març - 7 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Llista provisional persones aspirants admeses i excloses borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci llista provisional persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la Comissió de Valoració i data de realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per a la realització del exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 24 d’abril de 2021 a les 10:30 hores, al IES Sa Colomina (C/ Vicent Serra i Orvay, 40).
Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicaciço: 16 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Resolució núm. 2021-0369 de data 02.02.2021, per la qual s'aproven les bases per a la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de responsable de gestió d’interior i confecció de serveis de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 12 de febrer, tots dos inclosos.

Llegeix més...