Gener 16, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 211 de 19 de desembre de 2020.

Termini d'inscripció: Del 21 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021

Llegeix més...

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 8 places de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

L’objecte d’aquesta convocatòria es la provisió de 6 places, mes les vacants que es puguin produir, pel sistema d’OPOSICIÓ LLIURE, i 2 places per CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa. El procediment de selecció per a la modalitat d’accés lliure serà el d'oposició, de conformitat amb l'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, mitjançant les proves previstes a l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Llegeix més...