Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------------------------------------------------
Acta revisió de mèrits i llista definitiva del procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals

Enllaç a:
· Acta revisió de mèrits i llista definitiva en pdf

------------------------------------------------------------------

Acta valoració provisional de mèrits del procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals
Les persones interessades disposen d'un termini de tres hàbils dies per formular observacions o reclamacions, a partir del dia següent a la data de la seua publicació al tauler d'anuncis, el 17 de gener de 2019

Enllaç a:
· Acta valoració de mèrits en pdf

-----------------------------------------------
Acta valoració provisional 3r exercici, prova pràctica, del procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals

Es concedeix un termini de tres dies per presentar al·legacions, del 14 al 18 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------------
Acta constitució comissió valoració i resultats 2n examen del procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals
Acta constitució comissió valoració i resultats segona prova borsa tècnic/a relacions laborals.

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta acta per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 27/11/2018)

Enllaç a:
· Acta en pdf


------------------------
Decret de canvi d'hora del 2n examen del procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals
Resolució de data 23/11/2018, per la qual s’aprova declarar excloses del procés selectiu a les persones aspirants que no es van presentar a la prova de català i deixar sense efecte el punt quart del resolc del decret d’Alcaldia núm. 2018-6586, de data 13/11/2018 del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.Ç

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 26/11/2018)

Enllaç a:
· Resolució en pdf


----------------------------------

Llista provisional persones admeses i excloses procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals
Resolució de data 13/11/2018 , per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

 

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 13 de novembre de 2018). Dies per a fer les al·legacions: del 14 al 16 de novembre de 2018.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

----------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 27 d'agost de 2018 fins el dia 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:

Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila

SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1)Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent. En el cas de no posseir aquest certificat, s'estarà al que es disposa en el punt 2.1.e) de les presents bases.

4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Nota:

Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.

A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Informació i tràmit on line a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa

· Bases publicades al BOIB

· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria

· Model normalitzat de sol·licitud