Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-5688 de data 08/06/2022 , per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 24 de juny fins al 7 de juliol, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
· Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
· Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria

· Bases publicades al BOIB

· Pagament de les taxes d'examen

· Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants i realització de l’entrevista

Anunci publicació decret constitució borsa de treball de tècnic/a medi ambient:

Resolució núm. 2022-9454 de data 27/09/2022, per la qual es constitueix una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç: