Novembre 13, 2019

ajuntamentdaltvila

Valoració provisional del primer exercici de la segona prova de LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 13 PLACES DE POLICIA LOCAL VACANTS.

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al.legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. (Data de publicació: 08 de novembre de 2019).

Enllaç a:
· Acta valoració provicional en pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------
Publicació del solucionari del primer exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Publicació solucions del primer exercici de la segona prova: PROVA DE CONEIXEMENTS TIPUS TEST AMB L'ANNEX II DE LES BASES, que s'ha realitzat avui, dia 6 de novembre de 2019.

Enllaç a:
· Solucionari en pdf

---------------------------------------------------------
Llista puntuació provisional proves físiques i anunci data nou exercici de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol·licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. (Data publicació: 25 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Anunci data 2n exercici en pdf
· Acta provisional proves físiques 21 d'octubre en pdf
· Acta provisional proves físiques 22 d'octubre en pdf

----------------------------------------------
Resolució núm.2019-5824 de data 20/09/2019 per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 23 de setembre de 2019).
Dies per a fer les al·legacions: del 24 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

---------------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria per a la provisió de 13 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2019-4974 de data 09/08/2019 per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, 1 de les quals corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018) i 12 corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de torn lliure.

El període de presentació de sol·licituds és del 28 d'agost al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos. 

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.
- Sede electrónica:
https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
3) Acreditació d’haver abonat la taxa per drets d’examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l’exclusió de l’aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.
4) Declaració, si s’escau, de tenir el certificat de superació de les proves d’aptitud física de l’EBAP en vigor, a l’efecte de restar exemptes de fer les proves físiques del procés selectiu.
5) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de la seva renovació. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s’oposa a que l’Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d’intermediació de dades. 

Enllaç a:
· Instància en pdf 
· Anunci de la convocatòria
· Publicació BOIB 
· Publicació BOE