Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de revisió de les al·legacions, efectuades en relació valoració de mèrits acreditats.

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------

Acta valoració mèrits i llista provisional borsa de treball de Tècnic/a de gestió de processos

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------

Acta de realització entrevistes del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a de gestió de processos i millora contínua

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------

Anunci realització entrevistes borsa de treball de tècnic/a de gestió de processos i millora contínua

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------
Acta valoració provisional prova pràctica borsa de treball de tècnic/a mitjà de gestió de processos i millora contínua a l'Ajuntament d'Eivissa

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data publicació Tauler d'anuncis: 23 de juny 

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------
Acta realització exercici fase oposició i data obertura sobres borsa de treball de tècnic/a mitjà de gestió de processos i millora contínua a l'Ajuntament d'Eivissa

Acta de constitució de la comissió de valoració i de realització de l’exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de tècnic/a de gestió de processos i millora contínua

Enllaç a:
· Acta de constitució i realització i data obertura sobres en pdf

----------------------

Acta de constitució de la comissió de valoració i de realització de l’exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de Tècnic/a de gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs-oposició

Enllaç a:
· Acta de constitució i realització en pdf

----------------------

Acta de constitució de la comissió de valoració i de realització de l’exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de Tècnic/a de gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs-oposició

Enllaç a:
· Acta constitució en pdf

----------------------
Llista provisional persones aspirants borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora contínua a l’Ajuntament d’Eivissa.

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de processos i millora continua.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

----------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora contínua a l’Ajuntament d’Eivissa.

Resolució núm. 2022-2968 de data 31 de maç de 2022, per el qual s’han aprovat les bases i la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora contínua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 6 fins al 22 d’abril de 2022, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans – Borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa)

Enllaç a: 
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen