Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2021-7472 de data 20.09.2021, per la qual es constitueix una borsa de treball de lletrat/da per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

----------------------------
Acta resolució revisió d'exàmens i Acta realització entrevistes i valoració provisional de mèrits borsa de lletrat/da.

Data de publicació en seu electrònica: 13 de setembre de 2021

Enllaç a:
· Acta revisió exàmens en pdf
· Acta entrevistes i valoració provisional mèrits en pdf

----------------------------
Anunci realització entrevistes borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------
Acta obertura sobres i puntuació provisional exercici constitució de borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Data publicació en seu: 29 de juny de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------
Anunci acte públic d’obertura dels sobres i resultats exercici constitució de borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Anunci acte públic d’obertura dels sobres i resultats exercici borsa de lletrat/da

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses constitució de borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.
Anunci publicació decret llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball de lletrat/da

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 25 de maig de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021.

Termini presentació: del 16 al 29 d'abril de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen