Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovació de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar de serveis 3 (bidell) per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------------------------ 
Acta de valoració provisional de mèrits de la convocatòria borsa de treball d’auxiliar de serveis 3 (bidell). Data de publicació en seu: 9 de març de 2020

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------
Acta valoració provisional segon exercici convocatòria borsa de treball d’auxiliar de serveis 3 (bidell)

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. (Data publicació en seu: 19 de febrer de 2020)

Enllaç a:
· Acta valoració provisional segon exercici en pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------
Acta valoració provisional primer exercici i data segon convocatòria borsa de treball d’auxiliar de serveis 3 (bidell)

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. (Data publicació 10 de febrer de 2020)
De no presentar cap reclamació en el termini assenyalat, la comissió prosseguirà amb el segon exercici, que consisteix en la realització d'una prova pràctica proposada per la Comissió de Valoració i relacionada amb les tasques pròpies de la plaça i el temari que figura a l'annex I.
S’acorda que el 19 de febrer a les 11:00 hores, en la Nau de Serveis Municipals, en el Polígon Cas Dominguets, carrer Voluntariat 5-7-9, es farà la segona prova.

Enllaç a:
· Acta valoració provisional primer exercici i data segon en pdf

-------------------------------------------------------------------------
Acta realització i valoració primer exercici convocatòria borsa de treball d’auxiliar de serveis 3 (bidell)

S’acorda que el 10 de febrer de 2020 a les 11:30 hores, en el carrer Canàries 35, 4ª planta, del edifici CETIS, es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’obertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants.

Enllaç a:
· Acta realització primer exercici en pdf

----------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d’auxiliar de serveis 3 (bidell)

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar de serveis 3 (bidell) per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Ajuntament d'Eivissa. Es nomena la Comissió de Valoració i es fixa el lloc, la data i l'hora de realització de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 3 al 5 de febrer 2020, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional persones aspirants admeses i excloses en pdf

------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar de serveis 3 (bidell)

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar de serveis 3 (bidell), per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 13 al 24 de gener, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:

SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Model de sol·licitud
· Informació i tràmit on line a la seu electrònica
· Anunci convocatòria Auxiliar de Serveis (Bidell)
· Bases publicades al BOIB