Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 30/10/2018 per la qual s’aprova la constitució d’una borsa de treball encarregat/da mercats per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Decret constitució borsa

---------------------------------------
Acta definitiva de mèrits i proposta definitiva per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

Acta definitiva de mèrits i proposta definitiva per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Acta valoració definitiva mèrits i llista definitiva


----------------------------------
Acta provisional de valoració de mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat
Les persones aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació. (Data: 16 d'octubre del 2018).
La llista es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presentàs cap reclamació.

Enllaç a:
· Acta valoració

---------------------------------
Acta revisió segon examen del procés selectiu i termini presentació mèrits per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

De conformitat amb la base 3.5 de les Bases, la Comissió estableix un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta, per tal que l’aspirant presenti la documentació acreditativa dels mèrits, juntament amb la documentació que acrediti complir els requisits exigits als apart d) i e) de la base segona, en el Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa. (Data de publicació: 24/09/2018)

Enllaç a:
· Acta revisió


---------------------------------
Acta valoració provisional segon examen del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

Les persones interessades disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió durant el termini de set dies. (Data publicació: 14 de setembre de 2018).

Enllaç a:
· Acta realització segon examen
· Acta valoració segon examen


---------------------------------
Solucionari del segon examen del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat
Solucionari de l'examen en pdf.

Enllaç a:
· Solucionari


--------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució (Data publicació: 30/08/2018), per a reparacions i possibles reclamacions.

Enllaç a:
· Llista provisonal en pdf


-----------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa d'encarregat/da de mercat

Resolució de data 16 de juliol de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 1 al 16 d’agost de 2018, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l’obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.
4) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
5) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.
6) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Enllaç a:
· REGLAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES

· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud