Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa d'arquitecte/a

Enllaç a:
· Decret en pdf

-------------------------------------------------------
Decret de constitució d'una borsa d'arquitecte/a

Enllaç a:
· Decret en pdf


---------------------------------------------
Acta de resolució de les al·legacions a la valoració de mèrits del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d’arquitecte/a

Enllaç a:
· Acta al·legacions valoració provisional mèrits en pdf


-------------------------------------------------------
Acta de valoració provisional de mèrits del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d’arquitecte/a
Termini de presentació d'al·legacions del 23 al 27 de febrer de 2018, ambdós inclosos.


Enllaç a:
· Acta valoració provisional mèrits en pdf


---------------------------------

Acta del segon exercici (prova pràctica) i anunci dades presentació de mèrits del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d’arquitecte/a.
Tres dies presentació al·legacions del 5 al 7 de febrer de 2018 ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Acta prova pràctica en pdf
· Acta presentació mèrits en pdf


----------------------------------

Convocatòria de lectura dels codis i comunicació del segon exerxici: prova práctica previst a la base 6.1.2 del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d’arquitecte/a

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf


---------------------------------------------------
Acta de la prova de català i anunci del 2n exercici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d’arquitecte/a

Enllaç a:
· Anunci 2n exercici en pdf
· Valoració català en pdf

------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d’arquitecte/a
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte-a.
Els candidats-es disposaran de tres dies per presentar al·legacions (del 28 de desembre al 2 de gener del 2018).

 

Enllaç a:
Anunci en pdf


———————————————-

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment extraordinari de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds  és del 6 de novembre al  17 de novembre de  2017, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud