Mai 28, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci ajornament examen convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS
En relació als processos selectius i d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, referida a la suspensió de terminis administratius, se suspenen i s’interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues.
En conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma queda ajornada la realització del primer exercici el procés selectiu d’una plaça d'inspector/a de la Policia Local prevista pel dia 31 de març de 2020, a les 9.00 h. S’informarà de la nova data de realització quan sigui possible.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Data publicació al BOIB: 10 de març de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria aprovades al BOIB en pdf
· Tràmit on line a la seu electrònica

Convocatòria per a prendre part en la provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de cap de Policia Local

Les sol·licituds per a prendre part en la provisió del lloc de cap de Policia Local, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran dins del termini de 7 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (Data publicació: 6 de març de 2020).

Enllaç a:
· Bases en pdf

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
7
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
23
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10