Març 27, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 12 d’abril de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

I en compliment del que es disposa en l’article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini, l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Aixi mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://eivissa.sedelectronica.es ]. Si transcorregut dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord. (Anunci BOIB Núm. 056 - 28 / abril / 2022)

Anunci bases reguladores autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port

ANUNCI

Havent-se aprovat per Decret d'Alcaldia de data 05 d’abril de 2022, (Decret 2022-3134) i Decrets d’Alcaldia de data 06 d’abril de 2022, (Decret 2022-3136 i Decret 2022-3137) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port per a l’any 2022, queden exposades al públic, al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Llegeix més...

Prohibició d'estacionament i circulació de vehicles amb motiu de l'XX Vuelta a Ibiza en Mountain

Enguany la XX Vuelta a Ibiza en Mountain Bike 2021 recorrerà els carrers emblemàtics de la nostra ciutat Patrimoni Mundial.

Amb motiu de la prova és prohibeix l’estacionament a Dalt Vila, entre les 15 h. del divendres 29 d'octubre i les 14 h. del dissabte 30 d'octubre.
Així mateix es prohibeix la circulació de vehicles per els carrers de Dalt Vila, entre les 07 i les 14 hores del dissabte dia 30 d'octubre.

Llegeix més...