Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Can BotinoEl ple adjudica de forma definitiva la nova contracta de neteja a l’empresa Valoriza. Aprovades modificacions a sis ordenances fiscals i diferents mocions per unanimitat o majoria, així com una declaració institucional contra la violència cap a les dones.

El ple ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat i tractat avui, entre d’altres, els següents temes:
· Reconeixement extrajudicial de crèdits.
S’ha aprovat fora de termini el pagament de les aportacions al Consorci de Mobilitat dels anys 2012 a 2014; al parc de bombers corresponent a l’any 2014 i l’IBI del centre de protecció d’animals dels anys 2012 a 2014.
· Modificacions a sis ordenances fiscals que regulen taxes i preus públics i que segons la llei han de cobrir el cost del servei. L’objectiu de les modificacions és el següent:
- Ordenança de la taxa de cementiris. S’introdueixen conceptes per feines i serveis que es venien desenvolupament i que no estaven contemplats a l’ordenança actual i fa una millor definició dels diferents conceptes, aplicant també diferent tarifa en funció de les dimensions dels columbaris.
- Ordenança que regula la taxa de recollida de vehicles de la via pública. Fins ara, l’ordenança no contemplava una taxa diferenciada per a la retirada de vehicles de grans dimensions i això estava suposant un dèficit a l’ajuntament, que ha d’abonar el preu d’aquestes retirades a una empresa externa i no recuperava la totalitat dels sous. L’ordenança recollirà a partir d’ara que quan s’hagi de retirar un vehicle amb una pluma lleugera s’abonarà 50 euros per hora de feina i quan sigui amb pluma pesada seran 80 euros per hora. També s’introdueixen altres petites modificacions a la taxa per abandonament de vehicles, una gradació de la taxa en funció del tipus de vehicle en casos d’immobilització i es revisa el suplement que s’aplica en horari nocturn.
- Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei del mercat municipal. De comú acord amb l’Associació de Comerciants del Mercat Nou es fa una petita actualització dels preus que paguen les parades d’aquest mercat, ingressos que reverteixen de forma directa en l’associació com a entitat gestora del mercat.
- Ordenança fiscal sobre vehicles de tracció mecànica. Per primera vegada s’introdueixen criteris de caràcter ambiental per tal de bonificar als propietaris de vehicles que contaminin menys. Així, a partir de 2016 els conductors de vehicles elèctrics tindran una bonificació del 75 per cent sobre la taxa i els de vehicles híbrids o de gas liquat una bonificació del 50 per cent. A més, es distingeix entre vehicle antic i vehicle històric i aquestos darrers, que tenen una fitxa tècnica i un reconeixement legal diferent, quedaran exempts de pagament.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a ocupació de terrenys d’ús públic i privat amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Fins ara, a tota la ciutat es pagava una taxa bonificada en un 40 per cent excepte a la Marina, on els negocis que volien posar terrasses pagaven el 100 per cent. Amb la nova ordenança la ciutat es delimita en quatre zones amb quatre preus d’ocupació diferent. La zona on més es pagarà serà la considerada turística intensiva (bàsicament primera línia de mar de tot el municipi i zona de s’Alamera). A la zona dos, que comprendrà des de la zona turística intensiva fins la E-10, es pagarà un 0,7 per cent del coeficient. La zona tres, que serà la considerada residencial (Cas Serres, Ca n’Escandell, Can Misses, etc), tindrà una taxa del 0,6 per cent del coeficient i, finalment, la zona 4, que correspon al barri de sa Penya, tindrà un coeficient de 0. És a dir, es crea una zona que no haurà d’abonar taxa per tal de premiar i fomentar la labor comercial al barri més degradat del municipi.

A més, a la sessió plenària s’han aprovat per unanimitat o majoria mocions dels grups de l’oposició per tal de crear un reglament específic per a la regulació d’espectacles d’artistes i músics a la via pública, sobre l’estatut de Capitalitat de la ciutat d’Eivissa, sobre el finançament dels consells i la seva repercussió a l’Ajuntament d’Eivissa, per a la realització de campanyes d’esterilització, identificació i tinença responsable d’animals, per a la revisió del Pla de Mobilitat urbana i per aprovar una normativa adequada per regular l’ús dels espais privatius a la via pública.

A banda de tot això, el ple ha aprovat la urgència d’adjudicar en el ple d’avui la contracta de neteja a l’empresa que, segons la taula de contractació, va presentar la millor oferta per al servei de neteja i recollida de residus del municipi d’Eivissa. L’empresa és Valoriza i s’encarregarà de la neteja municipal durant els propers 10 anys per un import anual d’aproximadament 7 milions d’euros (tot i que existeix un component variable als pagaments en funció de la qualitat del servei).

El ple també ha aprovat per unanimitat la declaració institució contra la violència cap a les dones que podeu descarregar en l'enllaç adjunt.

Enllaç a:
· Declaració institucional contra la violència cap a les dones