Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Sol·licitud llicencia obres per a rehabilitació parcial de la 'Casa Puget'

ANUNCI

Exp. 9275/2014 d'Obertures i exp. 3493/2014 d'Urbanisme

LA TORRE DEL CANONIGO SL, amb CIF B-07938764, ha sol·licitat llicència d'obres per a REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA "CASA PUGET" AMB CANVI D'ÚS PER A HOTEL DE CIUTAT, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major d'HOTEL, a ubicar al C/ DE JOAN ROMÁN, núm. 1, amb aforament de 41 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb núm. de visat 136236/0002 DE 22/10/14.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a anunci en PDF

Llicència d'obra major de renovació de l'edifici polivalent de Cas Serres, i permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de EDIFICI POLIVALENT, al c/ de ERNEST EHRENFELD, núm. 2

ANUNCI

Publicat el 26 de novembre de 2014

Exp. GES 10019/2014 - APER 570-11260/14 d'Obertures

Exp. 2949/2014 d'Urbanisme

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S-0733001B, ha sol·licitat llicència d'obra major per al projecte bàsic i d'execució de renovació de l'edifici polivalent de Cas Serres, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de EDIFICI POLIVALENT, a ubicar al c/ de ERNEST EHRENFELD, núm. 2, amb aforament de 933 persones segons consta en el projecte redactat pels tècnics Sr. FRANCISCO FUNES ALCARAZ i Sr. JOSÉ TORRES.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, EL REGIDOR DELEGAT

Enllaç a l'anunci signat en PDF

Permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de d'instal·lació d'una caldera de biomassa a l'edifici de piscines es Raspallar

Exp. APER 473-28254/14-GEST.10170/2014 i exp. D'Urbanisme 5668/14/2014

ANUNCI

Publicat el 15 de gener de 2015

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S0733001B, ha sol·licitat llicència d'obres i la sol·licitud de permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA A L'EDIFICI DE PISCINES ES RASPALLAR (Activitat amb llicència de funcionament de data 08.10.2003 per piscina segons exp. 337/97) a ubicar al c/ DE SA BLANCADONA, segons projecte redactat pels Arquitectes Sr. Fernando Mari Serra i Sr. Luis Gascon Folque i pel enginyer Sr. Antonio Mari Ribas.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a anunci en PDF

Llicència d'obres per a ampliació de un centre d'educació infantil de primer cicle, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de centre d'educació infantil de primer cicle a ubicar al Via Púnica, núm. 14

Publicat el 10-02-2015

Exp. 5159/2014 d'Obertures i exp. 5134/2014 d'Urbanisme

ANUNCI

CORRILLOS SCP, amb CIF J-57617862, ha sol·licitat llicència d'obres per a AMPLIACIÓ DE UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de CENTRE D'EDUCACIó INFANTIL DE PRIMER CICLE a ubicar al VIA PÚNICA, núm. 14, porta 1, amb aforament de 95 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. MANUEL DOMENECH GAMITO, amb núm. de visat 136712/0002.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a anunci en PDF

Controls de velocitat als carrers de la ciutat

Mitjançant el present, la Policia Local d’Eivissa informa als ciutadans del municipi i als visitants, que dins de les competències específiques de vigilància del trànsit, i de manera més general dins les tasques de millora de la seguretat viària, es duen a terme, de manera regular, controls de velocitat, tant estàtics com dinàmics, als principals carrers de la ciutat, especialment a les avingudes i a la via de circumvalació E-10.