Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Ple 25 de marçEl Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat de manera inicial el Pla de gestió Sostenible de l'aigua de la ciutat d'Eivissa que preveu un estalvi d'aigua del 15% en quatre anys i una inversió de 5 milions d'euros en les infraestructures hídriques de la ciutat d'Eivissa.

Aquest Pla de gestió sostenible de l'aigua i emergències en situacions de sequera al municipi d'Eivissa, començarà ara un període d'informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell d'anuncis de la corporació. Posteriorment es remetrà el Pla de gestió sostenible de l'aigua i emergències en situacions de sequera al municipi d'Eivissa, a la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per a l'emissió del corresponent informe.

El document preveu la inversió més gran feta en la infraestructura de distribució d'aigua i millora del clavegueram que permetrà millorar el rendiment de la xarxa d'aigües minimitzant les fuites, així com una forta inversió en la xarxa de separativa per millorar també l'aigua que arriba a la depuradora.
El Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua presenta un conjunt de mesures per garantir la suficiència hídrica del present i del futur amb els creixements de població que tenen com a objectiu, reduir l'explotació de les masses d'aigua subterrànies i reduir la demanda energètica per a la producció de la dessaladora. Alguns d'aquests objectius ja es van iniciar l'estiu passat, com la reordenació dels usos dels recursos disponibles amb la paralització de les extraccions d'aigua dels pous amb l'objectiu d'accelerar la regeneració dels aqüífers.

El Pla identifica una sèrie de mesures concretes que suposaran una reducció del 15% de les pèrdues a la xarxa. Entre elles en destaca la realització d'un pla de control, un pla de fuites, la substitució de les xarxes i millores de la instal·lació, mesures de tarifació, actualitzant les tarifes dels consumidors per incentivar l'estalvi, bonificant per estalvi d'aigua i increment de la tarifa a grans consumidors per motivar l'estalvi i la implantació de sistemes de telecontrol.
També preveu un total de 22 actuacions i inversions en l'àmbit d'abastiment d'aigua i a la xarxa de sanejament de la ciutat. Són unes actuacions que estan planificades, des del 2021 fins al 2023, i que signifiquen una important inversió econòmica amb un pressupost de 5 milions d'euros.

Per altra banda, també s'ha aprovat la resolució del contracte de concessió de l'ús i explotació del quiosc bar situat al passeig Joan Carles I per incompliments contractuals greus.
Aquests incompliments han consistit en l'incompliment de les obligacions essencials del contracte quant a no explotar el bé immoble objecte de la concessió demanial, no mantenir el bé immoble en estat de conservació adequat pel seu ús.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa també ha aprovat la modificació d'un punt del Pacte regulador de les condicions laborals de la Policia Local d'Eivissa pel que fa a l'aplicació de les compensacions econòmiques dels dies festius treballats. Aquesta modificació ja va ser aprovada per les meses sectorials i els sindicats.

Wpp