Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa aprova de manera inicial la modificació del Pla Parcial del Polígon 32 i suspèn la tramitació i atorgament de llicències.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat de manera inicial la documentació relativa a la modificació puntual de les Ordenances del Pla Parcial del Polígon 32. Amb aquesta aprovació es determina la suspensió de la tramitació i atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques a aquesta polígon i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies a l’àmbit del polígon 32.

La suspensió tindrà una vigència de dos anys, o fins a l’aprovació definitiva de la modificació puntual, la qual suposarà per si sola l’aixecament de la suspensió.

No obstant, mentre estigui suspès l’atorgament de llicències i la presentació de comunicacions prèvies, es poden atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

El document amb la modificació es sotmet ara a informació pública durant el termini de 30 dies, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per a la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa, Elena López, ‘l’aprovació de la modificació que afecta al Pla Parcial del polígon 32 té per objectiu reconsiderar la planificació inicial i establir mesures de reducció de les superfícies que es poden construir en aquest espai.

Hi ha que tenir en compta que quan es va aprovar i dissenyar la planificació urbanística d’aquesta part de Cas Mut, als anys 90, la previsió era edificar blocs d’edificis de fins a 3 plantes d’alçada en un clar exemple de l’urbanisme agressiu d’aquelles dècades. Amb aquesta modificació, reduïm al màxim possible l’edificabilitat d’aquest espai i s’obliga als propietaris a implementar mesures de reducció d’impacte a la zona’.

Les modificacions del Pla parcial del Polígon 32 tenen per objectiu limitar els impactes volumètrics i introduir aspectes tècnics de sostenibilitat.

En aquest sentit, les mesures substancials tenen a veure amb mesures de reducció de l’impacte visual en termes d’aprofitament de les parcel·les reduint l’edificabilitat mitjana per habitatge a 235’80 m2, reducció de l’alçada de les edificacions passant d’11 a 6 metres i exigència major de parcel.la mínima que permet consolidar menys edificació per parcel·la.

Per altra banda, també s’implanten mesures de reducció de l’impacte visual en termes d’edificació, limitant la capacitat de construir nous volums que suposin diverses construccions i que es puguin convertir en segons habitatges. La proposta de mantenir la intensitat residencial d’un sol habitatge per parcel·la provoca menys impacte per això es limita la construcció d’annexos i es redueix la superfície de les terrasses i piscines.

En conclusió, per tal de minimitzar excavacions, moviments de terres i reduir l’impacte visual atenent a les forts pendents també s’inclou en la modificació del Pla Parcial noves directrius per tal de limitar les intervencions damunt terreny natural, limitar els tancament, regular la forma de computar els elements constructius, limitar l’impacte volumètric per efectes de la contaminació lumínica i obligació ‘utilitzar aigua de pluja amb la creació d’un dipòsit a cada edificació.

Enllaç a:
· Tauler d'anuncis de la seu electrònica