Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Expedient sancionador Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (FITIE)La regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat l’expedient sancionador contra la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (FITIE) per desobediència a les ordres impartides i requeriments realitzats per l’Ajuntament. En concret, l’expedient es per la desobediència reiterada a l’ordre de l’Ajuntament d’Eivissa de paralitzar la prestació de la gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit (GPS) de la flota del servei de transport urba i interurbà de viatgers en turismes.

Recordem que el 12 de juny de 2018 l’Ajuntament d’Eivissa va notificar que, tot i que l’única entitat que havia signat un conveni amb l’Ajuntament sobre el servei de GPS havia estat l’Associació de Taxistes Autònoms de la Ciutat d’Eivissa, la situació real era que la gestió i prestació del servei es duia a terme per la FITIE. Es va constatar també que l’Associació no disposava dels mitjans necessaris per realitzar aquesta prestació.

Després de comprovar l’estreta connexió entre ambdues persones jurídiques -Associació i Federació- que compten amb el mateix representant i el mateix domicili fiscal, des de la regidoria de Mobilitat es va considerar que era necessari regularitzar la situació per fer complir el Reglament municipal de gestió del GPS, que estableix que per a ser operador al municipi d’Eivissa és requisit indispensable signar el preceptiu conveni amb l’Ajuntament.

“Des de la regidoria de Mobilitat defenem el millor per a un sector tant important com és el del taxi, i això implica la gestió òptima d’un servei com el del GPS. Ha de ser un servei públic gestionat de manera transparent i amb la qualitat que es mereixen tant els taxistes com els usuaris” ha indicar el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa, Aitor Morrás.

Com que la FITIE no va atendre als requeriments de l’Ajuntament d’Eivissa, en data 29 d’octubre de 2018 es va ordenar que deixés de prestar el servei de GPS. Aquesta ordre no va ser acatada en cap moment i, en data de 30 de juliol de 2019 la Junta Directiva de la FITIE va comunicar a l’Ajuntament que consideraven que en temporada alta no era el moment més oportú per aplicar el Decret, i demanaven que es posposés la negociació i la signatura del conveni.

Segons la Llei 4/2014 de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes Balears, a l’article 89.9 es tipifica com a falta molt greu ‘negar o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció dels òrgans competents que impideixi l’exercici de les funcions que legalment o reglamentàriament tinguin atribuïdes’. Es considera inclosa en la infracció tipificada en aquest apartat ‘la desobediència a les ordres impartides o la desatenció als requeriments realitzats pels òrgans competents’, per la qual cosa s’inicia el procediment per sancionar a la FITIE per falta molt greu a una quantitat de 6.000 euros. La sanció no és ferma i la FITIE pot presentar al·legacions.