Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Reunió CEPHLa Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat acorda reforçar econòmicament la línia de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i façanes en el nucli històric, iniciar un pla integral de senyalització i informació turística a la zona Patrimoni i implementar les partides  econòmiques destinades al projecte de conservació de les murades i la rehabilitació del carreró Santa Llúcia i carrer Costa Padilla.

Aquest matí s'ha reunit la Junta Rectora del Consorci Patrimoni de la Humanitat, que ha aprovat inicialment la proposta de modificació dels estatuts del Consorci per tal d'adaptar-se al canvi de la llei de racionalització de les administracions locals, i on també s'han presentat el projectes que es duran a terme amb els romanents pressupostaris i donar compte de l'estat d'execució dels projectes actuals.

La Junta Rectora ha aprovat la incorporació de diverses partides pressupostàries a quatre projectes del Consorci Patrimoni de la Humanitat que estaran finançats a càrrec dels romanents dels pressupostos d'anteriors projectes ja executats i abonats. D'aquesta manera s'ha aprovat:
- L'aportació de 146.262 i 663.838 euros al projecte de conservació i manteniment  integral de les murades d'Eivissa. Aquesta partida, juntament amb la aportació econòmica conveniada amb FUNDATUR de 800.000 euros, permetrà posar en marxa les actuacions de conservació  i manteniment previstes al Pla Director de Murades  amb una inversió inicial estimada en 1,2 milions d'euros.
- Reforçar la línia de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i façanes de l'àrea urbana de la zona declarada per la Unesco Patrimoni de la Humanitat.  Tal i com es contempla als estatuts, un dels objectius del Consorci Eivissa Patrimoni és fomentar la conservació de tota l'àrea patrimoni. En aquest sentit  s'implementa en 197.636 euros la línia d'ajudes per a l'embelliment, rehabilitació i millorar d'edificis i façanes d'aquesta zona.  
- Incorporació al projecte de rehabilitació del carreró Santa Llúcia i del carrer Costa Padilla d'una partida de 49.159 euros. El projecte té per objectiu adequar les condicions d'accessibilitat, renovar i actualitzar les instal·lacions i comptarà amb un pressupost total de 159.142 euros.
- Pla integral de senyalització turística. El Consorci Patrimoni de la Humanitat vol dur a terme un Pla integral de senyalització i informació turística al casc històric per aconseguir, entre d'altres objectius, garantir l'accessibilitat a la zona declarada Patrimoni Mundial i potenciar la activitat turística i soci-econòmica del centre històric. Per aquest motiu, el Consorci suplementarà la partida necessària amb 22.294 euros.

D'altra banda, també s'ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local de 2013 amb la inclusió d'una nova disposició mitjançant la qual el Consorci queda adscrit a l'Ajuntament d'Eivissa. Els serveis jurídics de la resta d'administracions incloses al Consorci, Govern Balear i Consell Insular d'Eivissa, han emès els informes jurídics favorables a l'adscripció del Consorci a l'Ajuntament d'Eivissa.

També s'ha aprovat la proposta d'incloure suplents als membres del Consorci, que comptaran amb veu i vot dins la Junta Rectora, per tal de facilitar l'assistència de totes les administracions a les Juntes Rectores. Aquesta aprovació inicial dels estatuts es sotmetrà a informació pública i cada una de les administracions ho haurà d'aprovar per la seva part. La Junta Rectora també ha aprovat la proposta d'avantprojecte de pressupost de 2017 del Consorci Eivissa Patrimoni que comptarà amb 75.000 euros per a despesa corrent destinada al normal funcionament de l'entitat i que aporta en el seva totalitat l'Ajuntament d'Eivissa.