Juliol 19, 2024
Portal de Transparència

F. Indicadors Llei de Transparència

65. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
· Pla de Mandat
· Manifest Eivissa Verda
S'anirà penjant periòdicament tant la calendarització com el grau de compliment.

66. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

Organigrama

67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius.
Informes 2014:
· Informe econòmic financer del pressupost 2015
· Informe d'estabilitat pressupostària 2015
· Informe de fiscalització Pressupost any 2015
Informes 2015:
· Informe econòmic financer del pressupost 2016
· Informe d'estabilitat pressupostària 2016
· Informe de fiscalització Pressupost any 2016