Juliol 12, 2024
Portal de Transparència

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

E.1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

50. Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.
· Pla general d'Ordenació Urbana vigent

51. Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.
El document estratègic a implementar durant la legislatura 2015-2019 és el Manifest Eivissa Verda, que constitueix un pla detallat del que es reflexa en la secció "La ciutat on viure-> Medi Ambient" del Pla de Mandat
S'anirà informant del seguiment dels mateixos.

52. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en la web).
Estan disponibles des de l'apartat Anuncis de la Seu Virtual de l'Ajuntament d'Eivissa:
· Anuncis de la Seu Virtual

53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.
Estan disponibles des de l'apartat Anuncis de la Seu Virtual de l'Ajuntament d'Eivissa:
· Modificacions PGOU

54. Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
- Convenis urbanístics

55. Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl.
Des del mateix PGOU es té accés a aquesta informació:
· Pla general d'Ordenació Urbana vigent

E.2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament.
· Pla general d'Ordenació Urbana vigent

57. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
Es publiquen tant a la secció Perfil del Contractant com, des del 20 d'agost de 2015, a la Plataforma de Contractació de l'Estat.

58. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
Actualment no s'ha fet cap modificació. En cas d'haver-ni alguna es penjarà aquí mitjançant un enllaç directe.

E.3.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

59. Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.
A la secció Perfil del Contractant

60. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants.
Durant l'any 2015 no s'ha realitzat cap obra l'import de la qual, per llei, sigui considerada gran obra pública. S'han realitzat algunes obres de millora i es poden consultar al llistat de tots els contractes formalitzats en pdf.

E.4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures

61. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
Actualment no hi ha en marxa cap obra important d'infraestructura per part de l'Ajuntament.

62. Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
S'informa mitjançant roda de premsa dels Tinents d'Alcalde i nota de premsa, es pot consultar a les corresponents notícies:
Rodes de premsa dels Tinents d'Alcalde 
26 d'octubre de 2015
26 d'agost de 2015
14 de juliol de 2016
També des de l'apartat d'informació:
"Canvis a la via pública"
Es publiquen els següents indicadors:
63. · Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants.
Any 2014: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants
Any 2015: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants

64. · Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/Ingressos totals. (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).
· Pressupost previst d'ingressos, comparativa 2014-2015
· Pressupost previst d'ingressos, comparativa 2015-2016