Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 20/09

Exp. Núm. 20/09 “Realització de l’espectacle durant les nits dels dies 8 i 9 de maig de 2009, dins dels actes de la festa “Eivissa Medieval”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €).
Data difusió: 27/04/2009

Exp. Núm 14/09

“Projecte platges del segle XXI”

Adjudicació definitiva a la entitat:
MENTOR QUALITAT, S.L.

Per un import de:
·Trenta-cinc mil euros (35.000 €)
· IVA cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
· Per un total de quaranta mil sis-cents euros (40.600 €).

 

Exp. Núm 13/09

“Reparacions puntuals i accessibilitat al Museu Puget”

Adjudicació definitiva a la entitat:
FRIT TOT OBRA, S.L.
Per un import de:
· Vuitanta-sis mil dos-cents  sis euros amb noranta cèntims (86.206,90 €)
· IVA tretze mil set-cents noranta-tres euros amb deu cèntims (13.793,10 €)
· Per un l total de cent mil euros (100.000 €).

 

Exp. Núm. 18/09

“Servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento, S.L.
Per un import de:
- cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €)
- IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €)
- sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €)
- i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs
Data difusió: 07/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a la entitat:
BALEARES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO, S.L.
Per un import de:
Cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €), més IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €),  sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €) i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs.
Data difusió: 19/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 12 de maig de 2009 a les 12,30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació. 
Data difusió: 11/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 27 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

 

Exp. Núm 10/09

Exp. 10/09  “Creació i remodelació d’arees de joc al T.M. d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 30/06/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 25/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------

Us  comuniquem que la Mesa es reunira el proper dia 18 de maig de 2009 a les 10,00 hores per fer la proposta de adjudicació provisional.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Diversos criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 22 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

· Memòria
· Plànols

 

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319