Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. núm. 17/09

“Serveis d’assistència tècnica per a espectacles i altres esdeveniments”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: TRUI ESPECTACULOS, S.L.

Data: 30 d'octubre de 2009.
Import: cent dos mil cinc-cents euros (102.500 €).
IVA: set mil quatre-cents euros (16.400 €).
Total: cent divuit mil nou-cents euros (118.900 €).
Sent el valor estimat en cas de pròrroga de dos-cents cinc mil euros (205.000 €).
Data difusió: 5/11/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Trui Espectaculos, S.L..

Per un import de:
- cent dos mil cinc-cents euros(102.500 €)
- l’IVA setze mil  quatre-cents euros (16.400 €)
- sent el total de cent devuit mil  nou-cents euros (118.900 €)
- sent el valor estimat en cas de pròrroga de dos-cents cinc mil euros (205.000 €)
Data difusió: 8/07/2009


--------------------------------------------------------------
Anunci licitació:
BOIB nº 79 02.06.2009
Procediment: Obert
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 17 de juny de 2009
Data difusió: 03/06/2009

Enllaç a:
17/09 Plec administratiu
17/09 Plec tècnic
17/09 Preus unitaris

 


 

Exp. Núm. 9/09

“Proyecto de instalación de una red wifi en la ciudad de Eivissa”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: LEVEL ELECTRONICS, S.L.
Import: noranta-set mil tres-cents noranta euros amb nou cèntims (97.390,09 €)
IVA: quinze mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntims (15.582,41 €)
Preu total: cent dotze mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (112.972,50 €)
Data difusió: 30/06/2009


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
LEVEL ELECTRONICS,  S.L.
Per un import de:
·
 Noranta-set mil tres-cents noranta euros amb nou cèntims (97.390,09 €)
· IVA quinze mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntim (15.582,41 €)
·
Sent el total de cent dotze mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (112.972,50 €)
Data difusió: 25/05/2009


---------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 18 de maig de 2009 a les 10.15 hores per fer la seva proposta d’adjudicació.
Data difusió: 14/05/2009

 

Exp. Núm. 15/09

“Agenda d’activitats de l’Ajuntament d’Eivissa al Diario de Ibiza” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
DIARIO DE IBIZA, S.A.
Per un import de:
· Trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
· IVA cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
· Total de trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €).
Data difusió: 23/07/2009 


-----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: DIARIO DE IBIZA, S.A.
Import: trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
IVA: cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
Preu total: trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €)
Data difusió: 13/05/2009

Exp. Núm. 19/09

“Projecte d’enjardinament de la zona verda del camí costaner de Platja d’en Bossa”.

Adjudicació definitiva a la entitat:
Eiviss Garden, S.L.
Per un import de:
· Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
· IVA vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
· Sent el total de cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 25/05/2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: EIVISS GARDEN, S.L.
Import: Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
IVA: Vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
Preu total: Cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 28/04/2009

Exp. Núm. 20/09

Exp. Núm. 20/09 “Realització de l’espectacle durant les nits dels dies 8 i 9 de maig de 2009, dins dels actes de la festa “Eivissa Medieval”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €).
Data difusió: 27/04/2009

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319