Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Submnistrament d'un vehicle portaféretres"

ADJUDICACIÓ
Entitat: TRANSTEL SA
Data: 2 de gener de 2014
Import:  vuitanta-nou mil cent vuitanta quatre euros (89.184 €)
IVA: catorze mil quaranta-un euros amb quaranta-quatre cèntims (14.041,44 €)
Preu Total: cent tres mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-quatre cèntims (103.225,44 €)
Formalització contracte: 9 de gener de 2014
-------------------------------------------------------------

Nota: Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat modificar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


-------------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.

----------------------------------------------------------------

Nota: En virtud de Decret de delegació de data 9 de setembre de 2013, la presidència de les meses per aquesta licitació correspondran al Tercer Tinent d'Alcalde, Sr. Juan Mayans Cruz.
-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria: Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe I del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "...es compromet a la seva realització per un termini de quaranta-quatre (44) mesos, ...", ha de dir "... es compromet a la seva realització per un terminide quaranta-vuit mesos (48) mesos, ...".

----------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris:  Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 8 de novembre de 2013
Data Mesa obertura ofertes: 18 de novembre de 2013

Enllaç a:
· Ple tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· BOIB núm. 146 de 24 d'octubre de 2013