Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓ:
- Entitat:
ISLASFALTO, S.L.
- Data: 3 d'octubre de 2013
- Import: cent-dos mil euros (102.000 €)
- IVA: vint-i-un mil quatre-cents vint euros (21.420 €)
- Total: cent vint-i-tres mil quatre-cents vint euros (123.420 €)
Formalització contracte: 4 d'octubre de 2013