Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Assistència tècnica per al centre cultural Can Ventosa"

"NOTA A 9 DE MAIG:
Segons Decret d'alcaldia de data 4 de maig de 2011, s'ha procedit a declarar deserta la present licitació, doncs la única oferta presentada no compleix amb els requisits exigits als plecs reguladors de la licitació."

----------------------------------------------------------
- Procediment: Obert
- Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
- Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 26 d'abril de 2011

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec tècnic
· Annex plec tècnic
· BOIB núm. 53 de data 9/04/2010 (anunci núm. 7827)