Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Restauració de les garites del Baluard de Sant Joan"

ADJUDICACIÓ   
Entitat : REFOART SL 
Data:   21 de desembre de 2010.
Import: Cent mil tres-cents quaranta-quatre euros  amb trenta-un cèntims  (100.344,31 €)
IVA:   Divuit mil seixanta-un euros amb noranta-vuit cèntims ( 18.061,98 €)
Preu total:  Cent divuit mil quatre-cents sis euros amb vint-i-nou cèntims ( 118.406,29 €).
Data difusió: 13/01/2011