Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto dotación energía solar térmica para el complejo deportivo Es Viver"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  GASIFRED SAC, S.L.
- Data: 20 de desembre de 2010
- Import: cent vuitanta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros amb seixanta-tres cèntims (189.995,63 €)
- IVA: trenta-quatre mil cent noranta-nou euros amb vint-i-un cèntims (34.199,21 €)
- Preu Total: dos-cents vint-i-quatre mil cent noranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (224.194,84 €)
Data difusió: 10/01/2011

-------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: GASIFRED, S.L.
- Data: 24 de novembre 2010
- Import: cent vuitanta-nou mil nou-cents  noranta-cinc euros amb seixanta-tres cèntims (189.995.63 €)
- IVA: trenta-quatre mil cent noranta-nou euros amb vint-i-un cèntims (34.199.21 €)
- Preu Total: dos-cents vint-i-quatre mil cent noranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (224.194.84 €)
Data difusió: 1 desembre 2010

-------------------------------------------------- 
Nota a 9 de novembre de 2010
"No havent-se aportat per l'adjudicatari provisional la documentació requerida i d'acord amb la clàusula núm. 20 del Plec de clàusules administratives particulars, es comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es celebrarà el pròxim dia 11 de novembre de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino"

---------------------------------
    
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
Entidad:   MASTERCOLD SL  
Fecha: 20 de  octubre  de 2010.
Importe:  ciento ochenta y ocho mil quinientos setenta y siete euros con ochenta y un céntimos ( 188.577,81 €)
IVA:  Treinta y tres mil novecientos curenta y cuatro euros con un céntimo   (33.944,01 €)
Preu total:   Doscientos veintidós mil quinientos veintiún euros con ochenta y dos céntimos ( 222.521,82 €)
Data difusió: 21/10/2010

-------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 10 de setembre de 2010.

Enllaç a:
- Plec administratiu
- Projecte
BOIB núm. 126 de data 28/08/2010 (anunci núm. 18919)