Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Restauració de la capella del Sant Crist del cementeri a l'esglèsia del Convent.

ADJUDICACIÓ
Entitat: FRIT TOT OBRA, S.L.
Data: 15 de setembre de 2014
Import: noranta-set mil nou-cents trenta-dos euros (97.932 €)
IVA: vint mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (20.565,72 €)
Total: cent divuit mil quatre-cents noranta-set euros amb setanta-dos cèntims (118.497,72 €)
Formalització contracte: 22 de setembre de 2014

--------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució