Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el carrer de la Mare de Deu"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI  SL
Data: 13 de gener de 2011.
Import: vuitanta-tres mil tres-cents noranta euros amb vint-i-sis cèntims (83.390,26 €)
IVA: quinze mil deu euros amb vint-i-cinc cèntims (15.010,25 €)
Preu total: noranta-vuit mil quatre-cents euros amb cinquanta-un cèntims (98.400,51 €)
Data de difusió: 19 de gener de 2011