Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

L'Ajuntament d'Eivissa té com a prioritat fomentar la bona convivència entre els residents i les diferents activitats que es duen a terme al municipi. D'aquí, i degut al caràcter turístic del territori, el Consistori compta amb una ordenança municipal que regula els nivells acústics màxims permesos, que compleixen amb els paràmetres exigits per la legislació nacional. Actualment el departament de Medi Ambient està elaborant el Mapa Estratègic de Sorolls de la ciutat, que està supeditat al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), que defineix els usos de cada zona del municipi.

D'aquesta manera, l'objecte de l'ordenança és prevenir, controlar i corregir la contaminació acústica en el territori municipal, amb l'ànim de protegir la salut física i psíquica de les persones, el medi ambient, el bon desenvolupament de la convivència ciutadana i de les activitats humanes, i els béns particulars i col·lectius.

És obligació d'aquesta Regidoria exercir la tasca d'inspecció i control de les emissions i immissions acústiques provocades per les activitats desenvolupades en el municipi.

La normativa tipifica un seguit d'infraccions, que comporten unes sancions econòmiques que poden arribar fins als 300.000 euros de multa, per a aquells que incompleixin els paràmetres establerts. Les zones d'ús docent, hospitalari o zones verdes són els llocs amb uns nivells sonors més restrictius. D’altra banda, les zones residencials es troben en uns nivells mitjans, mentre que a les zones industrials es permeten uns paràmetres sonors més elevats.

Per vetllar per la bona convivència dins el municipi, qualsevol ciutadà que consideri que s'està incomplint aquesta normativa pot presentar una instància al consistori abonant 80 euros per reclamar que es faci una sonometria. Aquests diners es reemborsarà l'afectat en cas que s'estiguin incomplint els paràmetres sonors marcats per llei. Així mateix, els agents de la Policia Local també estan autoritzats per atendre aquest tipus de queixes.