Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret exclusió aspirants i proposta del candidat idoni per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de director de Recursos Humans i Personal

Enllaç a:
· Decret en pdf

----------------------------------------------------------------------------
Convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

Les sol·licituds per a prendre part en la provisió del lloc de treball de director de Recursos Humans i Personal, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran dins del termini de 7 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (Data publicació: 23 de juny de 2020).

Enllaç a:
· Anunci en pdf