Mai 09, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de lletrat/da, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021.

Termini presentació: del 16 al 29 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Resolució núm. 2021-0369 de data 02.02.2021, per la qual s'aproven les bases per a la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de responsable de gestió d’interior i confecció de serveis de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 12 de febrer, tots dos inclosos.

Llegeix més...